Extern salderen en verleasen van stikstofemissieruimte met de Bio-NP

“Nederland zit op slot!” is het laatste jaar een veel gehoord credo. Veel (bouw)vergunningen kunnen niet verleend worden omdat er geen ruimte is voor extra stikstofuitstoot. Dit belast de omliggende Natura2000 gebieden met te veel stikstofdepositie. Voor oplossingen wordt door projectontwikkelaars onder meer begerig gekeken naar de vergunde stikstofemissies van veehouderijen. Omdat de huidige oplossing van sanering, uitkoop of verplaatsing van bedrijven vaak ten koste gaat van de agrarische economische activiteit is dit eigenlijk een ongewenste oplossingsrichting. Met de inzet van een Bio-NP stikstofstripper kan stikstofreductie gerealiseerd worden met behoud en zelfs verdere optimalisatie, van de agrarische activiteiten.


Verhogen stikstofreductie


Door de inzet van een stikstofstripper kan (permanent of tijdelijk) de stikstofreductie verhoogt worden in de veehouderij. De emissieruimte die daarmee vrij komt, kan via extern salderen of verleasen in een aantal provincies worden ingezet voor activiteiten elders. Daarmee kan een veehouder dus zijn bedrijfsvoering optimaliseren (verhoging stikstofefficiëntie door minder stikstofemissie, minder mestafzet en minder stikstofkunstmest aankoop) én ruimte vrijmaken om andere ontwikkelingen mogelijk te maken. Deze vrijgekomen stikstofruimte kan via extern salderen verkocht worden aan projectontwikkelaars of via verleasen bijvoorbeeld tijdelijk tijdens bouwwerkzaamheden ingezet worden. Dit vertegenwoordigt een waarde die voor extra inkomsten kan zorgen. Momenteel wordt op www.ammoniakrechten.nl tussen de 55 en 100 euro per kg NH3 gevraagd voor de verkoop van rechten en tussen de 15 en 40 euro voor het verleasen van rechten.


Eén van de voorwaarden van extern salderen is dat slechts 70% van de vrijvallende stikstofemissie mag worden ingezet voor projecten elders. De overige 30% komt ten goede aan de natuur en vermindering van de totale emissie. Bij een gemiddelde melkveehouderij (ongeveer 110 melkkoeien) kan zo’n 2000 kg NH3 per jaar vermeden worden. Bij verkoop van de bijbehorende rechten (70% hiervan) kan dus eenmalig zo’n €77.000 tot €140.000 euro verdiend worden. Alternatief, mits toegestaan in de betreffend provincie, kan voor verleasen een prijs van €21.000 tot €56.000 verkregen worden.


Aanpak van provincies


Zoals gezegd is het extern salderen met vermeden emissies bij agrarische bedrijven niet in alle provincies toegestaan. In onderstaande tabel het overzicht per provincie.Provincies gaan ook verschillend om met het verleasen. Bent u benieuwd naar de mogelijkheden voor verleasen in uw provincie? Of bent u benieuwd naar de mogelijkheden voor stikstofreductie in uw bedrijf? Neem dan contact op met info@ccsenergieadvies.nl.